Huishoudelijke reglementen

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden gebruikte woorden (enkelvoud of meervoud) hebben de betekenis zoals hieronder vermeld:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op Studievereniging Epione.
 2. Student: een student aan Hogeschool Leiden van de opleiding Verpleegkunde.
 3. Inschrijfprocedure: de procedure die een student doorloopt om lid te kunnen worden van de studievereniging of om in aanmerking te komen voor activiteiten en acties van Epione.
 4. Lid: persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Epione.
 5. Website: https://svepione.com/
 6. Studievereniging: de vereniging met beperkte aansprakelijkheid om voor de leden van de vereniging Epione te staan voor verbinding, persoonlijke ontwikkeling en collectieve verantwoordelijkheid. Wij ambiëren een ontmoetingscentrum te zijn waarin de ontwikkeling van onze studenten, de opleiding HBO-V, en de gezondheidszorg in het algemeen, centraal staat. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen en dat we elkaar nodig hebben voor onze eigen ontwikkeling. Wij bieden onze studenten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en een geweldige studententijd tegemoet te gaan, waarin zij veel meer leren dan enkel hetgeen wat we in de opleiding mee krijgen. Mede daardoor kunnen onze studenten goed voorbereid de werkvloer op gaan.  
 7. ALV: Algemene Ledenvergadering van Epione
 8. HSL: Hogeschool Leiden, University of Applied Sciences Leiden te Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden.
 9. Deelnemer: de persoon die zich heeft ingeschreven voor een excursie en/of activiteit en deelneemt.
 10. Activiteit: een excursie en/of bezigheid van een ontspannende en gezellige of studie gerelateerd karakter (mede) georganiseerd door Epione.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, fysieke of online nieuwsbrieven en berichten, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts) handelingen tussen partijen, tevens wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Op deze algemene voorwaarden zijn de statuten van de vereniging van toepassing.

Artikel 3: Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van Epione vangt aan vanaf het moment van inschrijving en is geldig tot aan de datum van uitschrijving.
 2. Lidmaatschap kan alleen gedurende het jaar middels e-mail worden opgezegd.
  1. Indien een lid zich niet uiterlijk 31 augustus van het kalenderjaar uitschrijft is het lid de contributie van het jaar volgende nog verschuldigd. Het lidmaatschap wordt dan automatisch verlengd.
 3. Het lidmaatschap van Epione is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Iedere student die aan de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Leiden verbonden is, heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij Epione.
 5. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen.
 6. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan Epione, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV kan worden gewijzigd.
 7. Epione biedt activiteiten aan leden en niet-leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan deze activiteit, is Epione gerechtigd om een financiële bijdrage te vragen.
 8. Epione is ten alle tijden gerechtigd om niet-leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4: Gedrag gedurende activiteiten/excursies

 1. Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico, noch het bestuur noch de door het bestuur aangewezen begeleiders achten zich aansprakelijk voor (materieel/immaterieel) letsel, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Iedere lid/deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hun gedrag
  1. Voor ieder lid/deelnemer geldt dat het uitdrukkelijk verboden is om verdovende middelen of verboden voorwerpen mee te nemen naar activiteiten. Meenemen van dezer zaken leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de activiteit.
 3. Terugtrekking van deelname aan een activiteit zal geschieden zonder teruggave van het inschrijfgeld.
  1. Indien er sprake is van overmacht, vastgesteld door het bestuur, kan een lid of deelnemer een verzoek tot teruggave indienen bij het bestuur van Epione.
 4. Indien een lid/deelnemer hinder of overlast veroorzaakt, in de hoedanigheid dat de voorzetting van de activiteit is bemoeilijkt of niet meer mogelijk is, kan worden uitgesloten van de activiteit. De kosten hiervan komen in geheel voor rekening van de betrokene.
 5. Ieder lid of deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5: Privacy

 1. De gegevens in het ledenbestand van Epione vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Epione en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders aangegeven.
 2. Ieder lid dient er van bewust te zijn dat zijn of haar persoonsgegevens voor de totstandkoming van de studieboekenkorting aan de HLBookshop worden verstrekt.

Artikel 6: Algemene bepalingen

 1. Epione is bevoegd om haar rechten en verplichtingen tegenover het lid over te dragen.
 2. Epione is ten alle tijden gerechtigd om de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 3. Epione is ten alle tijden gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Epione dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de statuten en de Algemene Voorwaarden van Epione.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de statuten van Epione. De statuten op te vragen bij Epione, via de Kamer van Koophandel (kosten hiervan zijn voor de aanvrager), en op de Algemene Voorwaarden van Epione.

Artikel 7: Aanvullende voorwaarden 

 1. Epione kent zich het recht toe om aan bepaalde activiteiten extra voorwaarden te stellen waar de boven genoemde voorwaarden niet in voorzien.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven